REVIZE KOMÍNŮ

Revize spalinové cesty se provádí

a) posouzením shody provedení spalmové cesty s projektovou dokumentací,

b) ověřením, Maje spalinová cesta-opatřena identifikačním štítkem,

c) posouzením, zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

d) ověřením, zda je na kompletní spalinovou cestu, případně její jednotlivé komponenty vydáno prohlášení výrobce o stálosti vlastností,

e) prohlídkou spalinové cesty, při které se kontroluje zejména:

  1. dodržení montážního návodu výrobce spalinové cesty;

  2. vypinění a pravdivost údajů uvedených na identifikačním štítku;

  3. úpinost a sestavení jednotlivých dílů spalinové cesty;

  4. zda nedošlo při přepravě, nakládání nebo montáži s jednotlivými díly spalinové cesty k jejich poškození (trhlinky v keramických vložkách, poškozený komínový plášť, poškozená izolace, poškozené těsnící kroužky apod.);

  5. zda je dodržen požadovaný sklon kouřovodu a jeho polohové vedení zajišťuje plynulé proudění spalin;

  6. zda jsou na spalinové cestě provedeny a jsou přístupné a fhrikční veškeré předepsané otvory pro čištění, kontrolu, vymetání, vybírání a měření;

  7. zda přistup k čištění a kontrole komínu jeho ústím odpovídá normové hodnotě;

  8. zda jsou správně namontována všechna přídavná zařízení (např. tlumiče hluku, kompenzátory, spalinové klapky, regulátory tahu apod.);

  9. zda jsou bezpečně namontovány všechny statické prvky zajišťující stabilitu spalinové cesty a konstrukční díly pro ochranu před povětrnostními vlivy a vlivy vmtřního prostředí stavby (např. v prostupu komínového tělesa střešním pláštěm včetně parotěsně zábrany apod.);

  10. zda nejsou v prostoru, ve kterém je umístěn spotřebič paliv typu B, umístěna podtlaková zařízení, která by mohla negativně ovlivnit funkci odvodu spalin (např. podtlakové ventilátory větracího zařízeni, digestoř, krby apod.);

  11. zda jsou zazděny případně uzavřeny veškeré montážní otvory v komínovém plášti, a Maje zajištěna dilatace komínové vložky v komínovém plášti;

  12. zdaje po celé délce spalinová cesta průchodná aje zachovánajejí vnitřní světlost;

  13. zda kouřovod nezasahuje v sopouchu do komínového průduchu;

  14. zda ve spojích přetlakového a vysokopřetlakového komínu nejsou těsnící elementy uvolněné nebo nevyčnívají ze spoje;

  15. zdaje průchozí zadní větrání případně vzduchový průduch;

  16. zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a hořlavých stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F;

  17. zda jsou prostupy viditelných a přístupných míst spalínové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby v souladu s normovými hodnotami;

  18. zda je zajištěna požární odolnost spalinové cesty (z vnějšku ven) požadovaná pro konkrétní části budovy, přes které spalinová cesta prochází,

 

1) lineárním měřením, kterým se ověřuje:

  1. zda jsou dodrženy požadavky na vnitřní světlost a vnější velikost spalinové cesty a polohové a výškové vedení spalinové cesty (především účinná a neúčinná výška komínového tělesa, délka svislého kouřovodu s funkcí komínu, účinná výška a délka kouřovodu a vývodu spalin, včetně polohových změn, délka spalínové cesty ve vytápěném a nevytápěném prostoru, osové výšky sopouchů u společného komínu apod.);

  2. zda je dodržena největší dovolená vzdálenost kotevních prvků na spalínové cestě a největší dovolená výška komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu nebo komínového nástavce nad poslední podporou;

  3. zda výška ústí komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu případně komínového nástavce odpovídá normovým hodnotám;

  4. zda je dodržena předepsaná výška svislé části kouřovodu;

  5. zda umístění vývodu spalin na obvodovém plášti objektu odpovídá normovým hodnotám,

Ověřením těsnosti spalinové cesty - toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky pojme podezření, že spalinová cesta vykazuje netěsnosti. V rámci revize spalinové cesty se ověření těsnosti spalinové cesty provede i na žádost objednatele. Ověření těsnosti spalinové cesty se provede:

  1. Kouřovou zkouškou - zkouškou těsnosti kouřem (u komínu třídy N  a N2);

  2. Tlakovou zkouškou - zkouškou plynotěsnosti (u komínu třídy P1, P2, Hl, H2). Tlaková zkouška spalínové cesty se provede stlačeným vzduchem nebo inertním plynem pří teplotě 20 °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H  a H2. Povolený únik je stanoven v CSN EN 1443,

Ověřením funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu - toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky a měření pojme podezření, že spalínová cesta není způsobilá bezpečně odvádět spaliny od přípoj eného spotřebiče do volného ovzduší. Ověření funkčnosti spalínové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu se provede:

  1.   1. uvedením spotřebiče do provozního stavu (pokud je to technicky možné) a následným měřením teploty spalin, komínového tahu, přebytku vzduchu, účinnosti spalování, teploty vzduchu v místě instalace a venkovní teploty vzduchu tak, aby bylo možné ověřit, že spalínová cesta bude funkční za všech provozních podmínek přípoj eného spotřebiče paliv;
  2.   2. provedením 4 Pa testu (plynná paliva) nebo 8 Pa testu (pevná paliva);
  3.   3. měřením hodnoty CO v místě instalace spotřebiče.